Linda Poitevin – Sins of the angels

Author: Linda Poitevin
Title: Sins of the angels
Series: The Grigori Legacy
Pages: 325
Release date: 17. 9. 2011
Publisher: ACE books

Summary: A detective with a secret lineage. An undercover Hunter with a bullet-proof soul. And a world made to pay for the sins of an angel… Homicide detective Alexandra Jarvis answers to no one. Especially not to the new partner assigned to her in the middle of a gruesome serial killer case—a partner who is obstructive, irritatingly magnetic, and arrogant as hell. Aramael is a Power—a hunter of the Fallen Angels. A millennium ago, he sentenced his own brother to eternal exile for crimes against humanity. Now his brother is back and wreaking murderous havoc in the mortal realm. To find him, Aramael must play second to a human police officer who wants nothing to do with him and whose very bloodline threatens both his mission and his soul. Now, faced with a fallen angel hell-bent on triggering the apocalypse, Alex and Aramael have no choice but to join forces, because only together can they stop the end of days.

I had an eye on Sins of the angels from the moment, when I accidently came across the book during searching something good for reading. The book immediately impressed me, so I decided to give it a chance and read it. I didn’t know what to expect from the story and I told myself, that I let myself get surprised. And, indeed, I was.

Nowadays, you rarely find a character in books, which is smart (and knows how to use it), fearless, strong and acts reasonable. Exactly that kind of a character is Alex.

Alex is a homicide detective, who works on a serial killer case (but he doesn’t leave any trails). This case brings back the memories of something from her past, what she wanted to keep under lock and burry it deep inside. I immediately started liking Alex. She made a short work with anything and anybody she came across (about what could be convinced her partner) When she had an opinion she showed it becomingly. Even when she looks tough on the outside (a detective can’t be a fragile flower) in her inner she is different.

But not just the mortal world is worried about the actions of the serial killer. Because the killer himself doesn’t belong to that world and so heavenly beings are involved and so is another main character, which is Aramael.

Aramael nodded. „Take your time,“ he told Roberts. „I´ll just get another coffee.“
And see about rising a little angelic hell.

Aramael is Power (one of the angelic choirs), a hunter of fallen angels and he is sent to Earth to hunt the one who is responsible for the killings – Caim, his Brother, and to protect Alex from him, about what he is not so found of and he shows it to his superiors. Eventually, he pretends to be detective Jacob Trent, a new partner of Alex Jervis, he starts the hunt for his fallen brother. At the beginning he acts sniffy and arrogant, which can’t be reproach for an angel in his position. I guess it would be a sin not to like Aramael. I liked him almost immediately, arrogant or not (angels are my weakness). But as the time goes by from a stubborn and arrogant he changes to someone, who even he doesn’t recognize.

Alex and Aramael make a perfect couple. From the beginning it sparkles between them. Alex, from an unknown reason, sees Aramael’s real form, but she denies what she sees is real – angels don’t exist. And Aramael on the other hand denies building feelings for her – angels can’t feel anything after all and especially not for a mortal. Sometime I was mad about Alex´s denial of what was obvious, but on the other hand I understood her reasons for the fear. If I would be in her shoes I maybe wouldn’t believe my own eyes and tried to find a logical solution, as well.

I really enjoyed the tension between Aramael and Alex, which was there from the beginning. At first they couldn’t stand each other. Both are just too strong personalities, who don’t let anyone to restrict them, they won’t let anybody to talk into their decisions. And watching this, what would happen when such persons with so alike characters meet, was interesting.

„Then it´s all about choices, isn´t it? Her ,“ Caim looked down at Nina with an almost tender adulation, and then lifted his gaze to Alex again – „ or you. Free will´s a bitch isn´t it?“

We don’t get the undying love on first sight. The feeling, which was at the end clear to anybody, began slowly. It was born from denial of the other, denying any feelings towards the other person and ended in affection from both Aramael´s and Alex´s side. I enjoyed this relationship so much from the beginning to the very end, where I smashed my head about how it ended.

But not just these two characters are worth mentioning. As I said earlier, Aramael was sent to catch a fallen angel responsible for murders and the one is no other than his brother Caim. In most cases I almost immediately start liking negative characters, but if it comes to Caim it wasn’t so clear. Caim was, indeed, a villain, but as I read further I was sure, that his actions have a deeper meaning. However the real villain in the book was for me someone else, someone who pulled the threads from the behind and was a grey eminence of the book.

There is one more character, which I cant leave out. It´s no other then Seth Benjamin. When by the other characters I was clear who are they or I have suspected it, with Seth I wasn’t sure and when I thought I have him figured out, it was just a thought, because the author left it to herself until the very end. But Seth was likeable in the moment he entered the scene. His notes, behavior, smirks got me almost in every scene, so after Aramael he became one of my favorite characters.

„If you say it´s not that simple one more time, Seth Benjamin, I swear to God I will kick you in the balls – angel or no angel.“

The book Sins of the angels didn’t get me just with likeable characters, about which I wanted to know more and more, but with the main storyline and angelic mythology as well, which the author put in her story. It was the mythology which captured me in the first place. In books with angel theme I follow the mythology and how the author gives it to readers. Linda Poitevin gave this theme a new breath, she took the angel theme and changed it in a way, which can impress and is in no means worn-out.

Sins of the angels is a great start in to the The Grigori legacy series. It is a book full of unexpectable changes, action and great characters, which you would care about. If you like mysteries, angels and you don’t need over-sweet love, which would give you diabetes rather than a great reading experience I would recommend this book to you and if it comes to me I can’t wait when I put my hands on the sequel.

Book trailer:

My rating:
SLOVENSKÁ VERZIA

Autor: Linda Poitevin
Názov: Sins of the angels
Séria: The Grigori Legacy
Počet strán: 325
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: ACE books

Anotácia: Detektívka s tajomným pôvodom. Lovec v utajení s nepriestrelnou dušou. A svet, ktorý donútili platiť za hriechy anjela…

Detektívka na oddelení vrážd, Alexandra Jarvis sa nezodpovedá nikomu. Hlavne nie jej novému partnerovi priradenému k nej uprostred príšerného prípadu sériového vraha, partnera, ktorý ju zdržuje, ktorý je znepokojujúco atraktívny a nesmierne arogantný. Aramael patrí medzi Sily, je lovec padlých anjelov. Pred tisícročím, odsúdil vlastného brata k večnému vyhnanstvu kvôli zločinom voči ľudstvu. Teraz je jeho brat späť a zanecháva vražednú spúšť vo svete smrteľníkov. Aby ho našiel, Aramael musí spolupracovať s policajtkou, ktorá s ním nechce mať nič spoločné a ktorej vlastná krvná línia ohrozuje jeho misiu aj jeho dušu.

Teraz, konfrontovaní s padlým anjelom, odhodlaným spustiť apokalypsu, Alex a Aramael nemajú na výber, len spojiť svoje sily, pretože iba spoločne môžu zastaviť koniec dní.

Na Sins of the angels som si robila zálusk od momentu, keď som na ňu náhodne narazila pri pátraní po dačom zaujímavom na čítanie. Kniha ma hneď zaujala a tak som sa rozhodla dať jej šancu a prečítať si ju. Nevedela som, čo od nej očakávať a povedala som si, že sa ňou teda nechám prekvapiť. A prekvapená som veru bola.

V dnešných knihách už len zriedkakedy nájdete postavu, ktorá má vlastná hlavu (a nebojí sa ju aj použiť), je nebojácna, silná a správa sa rozumne. Presne takou hrdinkou je Alex.

Alex je policajtka z oddelenia vrážd, ktorá pracuje na prípade sériového vraha (ten však po sebe nezanecháva žiadne stopy). Tento prípad jej vracia spomienky na niečo z jej minulosti, čo by najradšej zamkla na dva západy  a pochovala hlboko vo svojom vnútri. Alex som si hneď obľúbila. S nikým a ničím sa nekašľala (o čom sa neskôr presvedčil aj jej partner). Ak na niečo mala svoj  názor patrične ho dala najavo. I keď sa správala navonok drsne (veď ako policajtka nemôže byť krehká kvetinka) vo vnútri to tak nebolo.

No nielen svet smrteľníkov znepokojuje vyčíňanie sériového vraha. Pretože samotný vrah ani do sveta ľudí nepatrí a tak sa nám do príbehu zamotajú nebeské bytosti a aj ďalšia hlavná postava. ktorou je Aramael.

Aramael nodded. „Take your time,“ he told Roberts. „I´ll just get another coffee.“
And see about rising a little angelic hell.

Aramael je Sila (jeden z anjelských zborov), je lovcom padlých anjelov a na Zem je poslaný uloviť toho, ktorý je zodpovedný za vraždy – Caima, svojho brata no i ochrániť pred ním Alex, z čoho vôbec nie je nadšený a veľmi jasne to svojim nadriadeným dal najavo. No napokon vydávajúc sa za policajta Jacoba Trenta, nového partnera Alex Jervis začína lov na svojho padlého brata. Zo začiatku pôsobí dosť povýšenecky a arogantne, čo mu ako anjelovi v jeho postavení ani nemožno vyčítať. Aramaela by bol hádam hriech si nezamilovať. Ja som si ho zamilovala takmer okamžite, arogantný alebo nie (anjeli sú skrátka moja slabosť). No postupom času sa z tvrdohlavého a arogantného mení na niekoho, koho ani on sám nespoznáva.

Alex a Aramael tvoria perfektnú dvojicu. Od začiatku to medzi nimi doslova iskrí. Alex z neznámeho dôvodu vidí Aramaelovu skutočnú podobu no popiera, že to čo vidí je skutočné – veď predsa anjeli neexistujú. A Aramael zasa na oplátku popiera svoje rodiace sa city voči nej – veď predsa anjel nemôže cítiť čokoľvek a tobôž k smrteľníčke. Alex ma občas tým popieraním toho, čo bolo úplne očividné štvala ale na druhej strane chápala som dôvody jej obáv a strachu. Byť na jej mieste asi tiež neverím vlastným očiam a snažím sa hľadať logické vysvetlenia.

Veľmi ma bavilo sledovať napätie, ktoré medzi Aramaelom a Alex vládlo od začiatku. Spočiatku jeden druhého nemohli ani vystáť. Obaja sú jednoducho silné osobnosti, ktoré sa nenechajú obmedzovať, nenechajú si kecať do svojich rozhodnutí. No práve pozorovanie toho, čo sa stane ak sa takéto osoby s veľmi podobnými povahami stretnú bolo zaujímavé

„Then it´s all about choices, isn´t it? Her“  Caim looked down at Nina with an almost tender adulation, and then lifted his gaze to Alex again – „ or you. Free will´s a bitch isn´t it?“

Tej dobre známej nehynúcej lásky na prvý pohľad sa však nedočkáte. Cit, ktorý bol v závere už hádam každému jasný začal veľmi pozvoľná. Rodil sa z odmietania toho druhého, popierania akejkoľvek možnosti citov voči tomu druhému a skončil náklonnosťou zo strany Alex i Aramaela.  Mňa tento ich vzťah neskutočne bavil už od samého začiatku až do konca, kde som si však búchala hlavu nad tým ako sa všetko vyvŕbilo.

No nielen tieto dve postavy stoja za povšimnutie. Ako som už spomínala Aramael bol poslaný, aby chytil padlého anjela zodpovedného za vraždy a tým nie je nik iný ako jeho brat Caim. Vo väčšine prípadov si záporné postavy takmer okamžite obľúbim no v prípade Caima to také jednoznačné nebolo. Caim bol síce záporák no čím viac som o ňom vedela tým viac som si bola istá, že jeho správanie má hlbší význam. Avšak tým skutočným záporákom v tejto knihe bol pre mňa niekto úplne iný, niekto kto poťahoval za nitky z úzadia a bol šedou eminenciou celej knihy.

Je tu ešte jedna postava, ktorú jednoducho nemôžem vynechať. Tou postavou je Seth Benjamin. Kým pri ostatných postavách mi bolo jasné, čo sú zač alebo som to aspoň tušila pri Sethovi som si väčšinu času nebola istá a už keď som si myslela, že som na to prišla bolo to len zdanie a ja som stále bola tam, kde aj na začiatku, pretože to čím v skutočnosti je si autorka nechávala pre seba takmer do úplného záveru . Avšak Seth mi bol sympatický v momente, kedy sa objavil na scéne. Jeho poznámky, správanie, úškrny ma dostávali takmer v každej scéne preto sa po Aramaelovi zaradil k mojim obľúbeným postavám.

„If you say it´s not that simple one more time, Seth Benjamin, I swear to God I will kick you in the balls – angel or no angel.“

Kniha Sins of the angels ma však nedostala len sympatickými postavami, o ktorých som chcela vedieť viac a viac ale hlavne dejovou líniou a anjelskou mytológiou, ktorú autorka do knihy votkala. Práve tá ma upútala na knihe v prvom rade. V knihách s tematikou anjelov väčšinou sledujem práve mytológiu a to ako ju daný autor podá. Linda Poitevin do tejto témy vdýchla dačo nové, vzala si tematiku anjelov a pretvorila ju spôsobom, ktorý vie zaujať a vonkoncom nie je otrepaný.

Sins of the angels je skvelým štartom do série The Grigori legacy. Je knihou plnou nečakaných zvratov, akcie, skvelých postáv, ktoré  vám nebudú ľahostajné. Ak máte rady záhady, anjelov a nepotrpíte si na presladenú lásku, ktorá vám skôr ako čitateľský zážitok spôsobí cukrovku túto knihu vám môžem odporúčať a čo sa mňa týka neviem sa dočkať kedy sa mi do rúk dostane jej pokračovanie.

Trailer

Moje hodnotenie: 

Názor na “Linda Poitevin – Sins of the angels

  1. Sue

    kedy si to môzem pozičat? 😛 skvelá recenzia :) uz teraz sa neviem dočkat setha a aramaela a toho tajomneho nitkoveho niekoho 😀 a proste celý príbeh bude istu mega super :)

Napísať odpoveď pre Sue Zrušiť odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *